Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zadelkruk Nederland zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zadelkruk Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zadelkruk Nederland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN.

2.1 Alle aanbiedingen van Zadelkruk Nederland zijn vrijblijvend en Zadelkruk Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, prijswijzingen kunnen worden veroorzaakt door:

– Wijzigingen in (wettelijke) voorschriften of tarieven.

– Wijzigingen in wisselkoersen.

– Design of materiaal aanpassingen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zadelkruk Nederland. Zadelkruk Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zadelkruk Nederland dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN.

3.1 Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd. De vermelde prijzen zijn in euro en excl. B.t.w. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 Betaling dient uiterlijk bij aflevering van de goederen te geschieden zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden.

3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 15% van het totaalbedrag. In ieder geval bent u de wettelijke vertragingsrente van 3 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsstijging door Zadelkruk Nederland.

ARTIKEL 4. LEVERING.

4.1 Levering kan veelal binnen twee (2) werkdagen tot tien (10) werkwerken plaatsvinden, afhankelijk van de voorraad positie. In alle gevallen zal de levertijd met u worden overlegd en zoveel als mogelijk worden afgestemd op uw wensen. De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.

4.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.

4.3 Levering van de producten geschiedt achter de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.4 Op items die in de aanbieding zijn geldt een andere transport regeling. Mocht u een dergelijk item bezorgt willen hebben dan kan dit in overleg met Zadelkruk Nederland.

4.5 Afgezien van gevallen waarin wij ter zake een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.

Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding.

4.6 Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, hebben wij zelf en heeft de afnemer evenwel het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook, indien de transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd.

Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheid verschaft, hierna onder 5 en 6 omschreven.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

5.1 De geleverde goederen worden pas dan uw eigendom indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zadelkruk Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID.

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zadelkruk Nederland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Zadelkruk Nederland te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De kosten voor de retourzendingen bedragen 20% van de goederenwaarde met een minimum van EUR 50,= per zending.

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE.

7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zadelkruk Nederland, dan wel tussen Zadelkruk Nederlanden derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zadelkruk Nederland, is Zadelkruk Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zadelkruk Nederland.

ARTIKEL 8. OVERMACHT.

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zadelkruk Nederland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zadelkruk Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zadelkruk Nederland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 9. GARANTIE.

9.1 Op alle geleverde goederen rust 24 maanden garantie. De gerepareerde onderdelen of vervangende producten worden geleverd door Zadelkruk Nederland op omruilbasis, en zijn ofwel nieuw of gerefurbished. Alle gerefurbished producten zijn getest om ervoor te zorgen dat ze net zo functioneren als nieuwe producten. Deze garantie geldt alleen voor de originele eindgebruiker van het product gedurende de tijd dat de originele eindgebruiker het product in bezit heeft. Garantie is niet overdraagbaar. Om aanspraak te kunnen maken op garantie is het noodzakelijk de originele factuur te overleggen.

9.2 Garantie komt te vervallen als er sprake is van:

– Onoordeelkundige gebruik van de geleverde producten.

– Het niet opvolgen  van de voorschriften.

– Schade of slijtage door gebruik van de geleverde producten.

– Onbevoegde demontering, reparatie of modificatie.

– Schade waarvoor een verzekeringspolis had kunnen worden afgesloten.

9.3 Garantie wordt verleent op onderdelen, niet op arbeidsloon.

9.4 In geval van garantie kan Zadelkruk Nederland tijdelijk een vervangend product ter beschikking stellen, maar is hiertoe nimmer verplicht.

HET BOVENSTAANDE IS DE COMPLETE GARANTIEBESCHRIJVING VOOR PRODUCTEN VAN ZADELKRUK NEDERLAND EN VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES EN BESCHRIJVINGEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK. D`ROMERIO GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES VOOR D`ROMERIO PRODUCTEN DAN HIERBOVEN BESCHREVEN EN SLUIT ALLE ANDERE CLAIMS HIERBIJ EXPLICIET UIT, INCLUSIEF – VOOR ZOVER VIGERENDE WETTEN DAT TOESTAAN – ENIGE GARANTIEAANSPRAAK DIE ZOU KUNNEN VOORTKOMEN UIT NATIONALE, PROVINCIALE OF LOKALE WET- OF REGELGEVING INCLUSIEF – MAAR NIET BEPERKT TOT – ENIGE IMPLICIETE AANSPRAAK DOOR SCHENDING VAN RECHTEN, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, ZIJN BEPERKT TOT DE TIJDSPERIODEN DIE HIERBOVEN WORDEN AANGEDUID. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF LIMITEREN IN TIJD VAN IMPLICIETE AANSPRAKEN VERBODEN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN DAAROM MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN D`ROMERIO MET BETREKKING TOT DEZE OF ENIGE ANDERE GARANTIEBEPALING, EXPLICIET OF IMPLICIET, IS BEPERKT TOT REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING. REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSINGEN VOOR DE REIKWIJDTE VAN DE GARANTIE OF VAN ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE. TOT AAN DE GRENZEN VAN DE VIGERENDE WETGEVING KAN D`ROMERIO DOOR DE KOPER OF GEBRUIKER NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE, KOSTEN, GEGEVENSVERLIES, INKOMSTENDERVING, MISGELOPEN BESPARINGEN OF ENIGE ANDERE DIRECTE OF VERVOLGSCHADE DIE UIT DE AANKOOP VOORTVLOEIEN, ZELFS NIET ALS D`ROMERIO TEVOREN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE KANS OP EEN DERGELIJKE SCHADE.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; WELLICHT HEBT U – AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED – OOK ANDERE RECHTEN.

ARTIKEL 10. MATEN, GEWICHTEN, TEKENINGEN, AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS:

10.1 De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten, technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.

10.2 De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen – ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

 

ARTIKEL 11. DIVERSEN.

11.1 Wanneer door Zadelkruk Nederland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Zadelkruk Nederland deze voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zadelkruk Nederland in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zadelkruk Nederlandvast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 Zadelkruk Nederlandis bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.4 Daar Zadelkruk Nederland op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Zadelkruk Nederland op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

11.5 De door Zadelkruk Nederland geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

11.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend rechtspraak vanuit het Nederland van toepassing.

11.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 11.8 Producten en materialen kunnen afwijken van de getoonde foto’s, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.